Katrin Jõgisaar: "Lihtne keel aitab tagada inimõiguseid."

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Palun jaga seda lugu! Aitäh!
FOTO: Katrin Jõgisaar (1200×630px). ALLIKAS: erakogu (vähendamata)
Fotol on Katrin Jõgisaar. Allikas: erakogu

Lihtne keel annab võimaluse mõista ja tegutseda.
See aitab olla iseseisev ja tulla toime keeruliste olukordadega.
Minu meelest toetab lihtne keel inimõigusi.

Inimõigused kuuluvad igale inimesele sünnist kuni surmani. 
Sellepärast need ongi inimõigused,
et neid ei saa ära võtta.

Inimõigusi saab vaid piirata, 
kui inimene on seadust rikkunud
või ähvardab mõni suurem oht.

Riikide vahel on sõlmitud palju kokkuleppeid,
mille eesmärk on kaitsta inimeste õiguseid.

Vast kõige tuntum selline kokkulepe on ÜRO inimõiguste deklaratsioon,
mis võeti vastu 1948. aastal.

Inimõigused ei sõltu inimese nahavärvist, soost ega usutunnistusest. 

Kõigil on õigus:

 • väärikusele
 • õiglusele
 • võrdsusele
 • austusele
 • sõltumatusele

Ka puuetega inimestel on õigus ühiskonnas võrdväärsena osaleda.

Just neid õiguseid aitab saavutada lihtne keel.

Kuidas lihtne keel inimõigusi kaitseb?

Hea lugeja,
toon mõned isiklikud näited. 
Siis on sul lihtsam kaasa mõelda.

Lihtne keel on lihtsustatud keel, 
mis aitab mõista, enda õiguste eest seista ja oma kohustusi täita. 

NÄIDE: lihtne keel annab sõltumatuse

Kui ma lähen haigena arsti juurde, 
pean ma arstist aru saama.

Muidu võib juhtuda,
et ma ei saa õiget ravi.

Kui ma vajan arsti jutu mõistmiseks teise inimese abi,
kaotan keerulise keele tõttu oma sõltumatuse.

Kui arst räägib lihtsalt,
saan ma ise aru. 

Lihtsas keeles selgitused aitavad mul tervist ja iseseisvust hoida. 

NÕUANNE 

Kui sa ei saa arsti jutust aru,
palu tal rääkida lihtsas keeles. 

NÄIDE: lihtne keel aitab saada õiglast ja võrdset palka

Tööleping määrab: 

 • töökohustused
 • õigused
 • vastutuse
 • palga
 • töötamise koha
 • töötamise aja

Liiga keeruline lepingu tekst ei lase mul mõista,
mida, kuidas ja millise tasu eest ma tööl teen. 

Kui ma lepingut ei mõista,
saab mind petta.

Kui ma töötamise tingimusi ei mõista,
võivad minuga juhtuda tööõnnetused.   

Lihtsas keeles tööleping aitab mul olla hea töötaja ja saada väärikat tasu. 

Kui sa ei saa töölepingust aru,
ütle seda tööandjale enne lepingule allkirja andmist. 

NÄIDE: lihtne keel tagab võrdse kohtlemise ja väärikuse

Mina kuulen veidi kehvasti.

Ometi on mul õigus saada asutustest infot
võrdväärselt nende inimestega,
kes kuulevad paremini. 

Lihtsas keeles selgitused asutuse kodulehel, 
aitavad mul küsimustele vastuseid leida.

Ma saan ise hakkama. 
Ma ei pea helistama,
iga küsimuse korral pikki kirju kirjutama
või infosaali teenindaja juurde minema. 

Ma saan info kätte nii, 
et mulle jääb alles mu sõltumatus ja väärikus. 

NÄIDE: lihtne keel aitab osaleda ühiskonnas

Mul on tuttav, 
kes saab erihoolekande teenuseid. 

Tal on mõistmist segav psüühikahäire. 
Mu tuttav kasutab ka kangeid ravimeid. 

Selle aasta märtsis luges ta lihtsas keeles juhendit,
kuidas osaleda valimistel. 

Lihtne keel andis talle võimaluse ühiskonnas võrdväärsena osaleda. 
Mu tuttav oli väga uhke,
sest ta sai valimistel osaleda.
Tema hääl mõjutas poliitikat.

Need näited pole erandid

Ma olen kindel,
et kõigil meil on mõni selline näide.

Keerulise keele tõttu jäävad asjad tegemata. 

Lihtne keel aitab hakkama saada
ja toetab meie kõigi inimõigusi. 

FOTO Katrin Jõgisaar (230 × 230 px). ALLIKAS erakogu

Katrin Jõgisaar

Loo koostaja ja kujundaja
- lihtsaskeeles.ee peatoimetaja
- Arusaamise Agentuuri asutaja
- lihtsa keele asjatundja ja koolitaja

Lihtne keel

Lihtne keel on lihtsustatud keel.
See on vajalik inimesele,
kellel on raskusi lugemisega või arusaamisega.

Lihtne keel sobib ka lugejale,
kes saab aru keerulisest tekstist.

Kui jagad meie artikleid,
aitad lihtsal keelel levida.
Palun jaga seda lugu! Aitäh!
Jälgi lihtsas keeles uudiseid!

Jälgi Arusaamise Agentuuri!

Scroll to Top